M&O uitleg vwo

Het examenprogramma M&O bestaat uit onderstaande onderdelen. Let op: de onderdelen over ‘organisatie & personeel’ en ‘marketing & logistiek’ horen alleen bij het schoolexamenprogramma (SE); hier worden geen lesvideo’s over gemaakt.
Klik op één van de domeinen om bij de bijbehorende lesvideo’s te komen.

Kostprijs + verkoopprijs bepaling Resultatenanalyse Break-even analyse Afschrijvingen Voorraadwaardering Interestberekeningen Investeringsselectie Aandelen en winstverdeling Beoordelen: kengetallen Hypotheken Ondernemingsvormen Financiële verslaggeving (balans e.d.)

Kostprijs + verkoopprijs bepaling
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. voor handelsondernemingen de brutowinstopslag, de nettowinstopslag (incl. opslag inkoopkosten en opslag overheadkosten) en voor productie/industriële ondernemingen de fabricage kostprijs, de commerciële kostprijs en de primitieve en verfijnde opslagmethode voor kostprijs bepaling bij stukproductie.

Kostprijs en verkoopprijs bepaling met brutowinstopslagmethode (handelsonderneming)
Kostprijs en verkoopprijs bepaling met nettowinstopslagmethode (handelsonderneming)
Fabricage kostprijs (industriële onderneming)
Commerciële kostprijs (industriële onderneming)
Verschil direct en indirecte kosten
Kostprijs stukproductie met primitieve opslagmethode
Kostprijs stukproductie met verfijnde opslagmethode

Resultatenanalyse
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. het resultaat op inkopen, resultaat op overheadkosten, prijs- en efficiency verschillen, bezettingsresultaten en het berekenen van de winst met het verkoop- en budgetresultaat.

Verschil verwachte, toegestane en werkelijke kosten
Resultaat op inkopen + resultaat op overheadkosten (budgetresultaat)
Analyse verschil voor- en nacalculatorische nettowinst met behulp van budgetresultaat
Resultatenanalyse handelsonderneming (resultaat op inkopen + overheadkosten
Prijsverschillen (productie onderneming)
Efficiëncy verschillen (productie onderneming)

Break-even analyse
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. het berekenen van de break-even afzet en omzet, de dekkingsbijdrage, constante kosten, variabele kosten en de bijbehorende grafieken.

Verschil constante en variabele kosten
break-even analyse (handelsonderneming)
break-even analyse (productie onderneming)

Afschrijvingen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. afschrijvingskosten, economische levensduur, technische levensduur, aanschafwaarde, installatiekosten, sloopkosten en de restwaarde.

Afschrijvingskosten (lineair)

Voorraadwaardering
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. FIFO, LIFO, VVP, vervangingswaardemethode en het bepalen van de brutowinst bij elk systeem.

Technische en economische voorraad
Voorraadwaardering met FIFO methode
Voorraadwaardering met LIFO methode
Voorraadwaardering met VVP methode
Analyse van brutowinst verschillen tussen gebruik FIFO, LIFO en VVP

Interestberekeningen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. het berekenen van de eindwaarde van een kapitaal, de contante waarde van een kapitaal en de eindwaarde + contante waarde van een rente (= reeks bedragen).

verschil enkelvoudige en samengestelde interest
Samengestelde interest: eindwaarde van een kapitaal
Samengestelde interest: contante waarde van een kapitaal
Samengestelde interest: eindwaarde van een rente
Samengestelde interest: contante waarde van een rente

Investeringsselectie
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. cashflow, de terugverdientijd methode (TVT) en de Netto Contante Waarde (NCW). Voordat je aan dit onderdeel begint, is het aan te raden om eerst het onderdeel Interestberekeningen goed te bekijken met daarbij de contante waarde van een rente.

Terugverdientijd (TVT)
Netto Contante waarde methode

Aandelen en winstverdeling
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de winstverdeling bij de NV, incl. cash- en stockdividend, herwaarderingsreserve, voorzieningen, obligatieleningen, (preferente) aandelen, dividend, vennootschapsbelasting, de balans van een NV, geactiveerde kosten en meer.

Aandelenemissie en balans NV
Winstverdeling NV
Cash- en stockdividend
Balans en eigen vermogen NV - voor en na winstverdeling
Herwaarderingsreserve
Reserve geactiveerde kosten

Beoordelen: kengetallen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de liquiditeitspositie van een bedrijf (current ratio, quick ratio en working capital ratio), de solvabiliteit (debt ratio en financiële hefboomratio), de hefboomformule en de rentabiliteit.

Liquiditeit (1): current ratio & working capital ratio
Liquiditeit (2): quick ratio
Solvabiliteit: debt ratio en financiële hefboomratio
Rentabiliteit eigen vermogen (REV)
Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV of IVV)
Rentabiliteit totale vermogen
Het hefboomeffect

Hypotheken
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de lineaire hypotheek, de annuïteiten hypotheek en de spaarhypotheek, inclusief interest, aflossing en belastingvoordeel i.v.m. de hypotheekrente aftrek.

Hypotheken algemene introductie
Lineaire hypotheek
Annuïteiten hypotheek
Spaarhypotheek
Hypotheekrente aftrek / belastingvoordeel

Ondernemingsvormen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en meer.

Rechtsvormen introductie
Kenmerken Eenmanszaak en VOF
Kenmerken Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV)

Financiële verslaggeving (balans e.d.)
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de balans, het overzicht van ontvangsten en uitgaven, de staat van baten en lasten, de liquiditeitsbegroting, de resultatenbegroting en de resultatenrekening.

De balans introductie
Veranderingen op de balans door financiële transacties
Overzicht van ontvangsten & uitgaven
Veranderingen liquide middelen (kas en bank) onder invloed van 'Saldo ontvangsten/uitgaven'
Overlopende posten (vooruit betaalde / vooruit ontvangen bedragen)
Liquiditeitsoverzicht / Liquiditeitsbegroting
Staat van Baten & Lasten
Verandering eigen vermogen o.i.v. 'Saldo Baten/Lasten'
Verschil ontvangsten/uitgaven en baten/lasten (= kosten/opbrengsten)
Resultatenrekening / resultatenbegroting

>
Share
WhatsApp
Email