Economie uitleg vwo

Het examenprogramma economie bestaat uit onderstaande 7 domeinen. Bij elk hoofdstuk in je economieboek staat vermeldt om welk domein het gaat; vaak kun je dit ook terugvinden in de inhoudsopgave van je boek. Als je dus een lesvideo zoekt, zoek dan even in je economieboek op bij welk domein het betreffende onderwerp hoort.
Klik op één van de domeinen om bij de bijbehorende lesvideo’s te komen.

Schaarste & Ruil Markten Ruilen over de tijd Samenwerken & Onderhandelen Risico & informatie Welvaart & groei Goede tijden, slechte tijden

Schaarste & Ruil
Dit examendomein hoort alleen bij het schoolexamen en komt niet terug op het eindexamen. De belangrijkste economie onderwerpen bij dit domein zijn o.a. schaarste, keuzes maken, opofferingskosten, ruil, specialisatie, comparatieve en absolute kostenvoordelen, geld (o.a. intrinsieke en extrinsieke waarde), girale en chartale geldschepping, indexcijfers, koopkracht, inflatie en het consumenten prijsindexcijfer (CPI).

De basis van economie - schaarsteGeldschepping introductie (deel 1)
Kosten-baten analyse & opofferingskostenGeldschepping - chartaal geldscheppen (deel 2)
Budgetlijnen introductieGeldschepping - giraal geldscheppen (deel 3)
Budgetlijnen: rekenen & redenerenindexcijfers - de basis
BegrotingIndexcijfers deel 2: procentuele verandering
Ontstaan van ruil & specialisatieIndexcijfers deel 3: verleggen van basisjaar
Ruil & TransactiekostenConsumenten prijsindexcijfer (CPI)
Comparatieve kostenvoordelen, specialisatie & ruilKoopkracht en inflatie deel 1
Absolute & comparatieve kostenvoordelen (vervolg)Koopkracht en inflatie deel 2
Geld introductie

Markten
Dit examendomein hoort zowel bij het schoolexamen als bij het eindexamen. De belangrijkste onderwerpen bij dit domein zijn o.a. vraag, aanbod, het marktevenwicht, (kruiselingse) prijselasticiteit, inkomenselasticiteit, kosten en opbrengsten, het break-even punt en het bepalen van de maximale winst (zowel met grafieken als met de afgeleide TO en TK) en ook de marktvormen (volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, oligopolie en het monopolie) worden uitgelegd.

De wet van de vraagBreak-even point en maximale winst bij afnemende meeropbrengsten
Veranderende vraaglijnenMaximale winst berekenen met grafieken (volkomen concurrentie)
Vraag naar luxe en inferieure goederen bij verandering van het inkomenBepaling van afgeleide TO en TK functie
De wet van het aanbodMaximale winst berekenen met afgeleide TO en TK
Verschuivingen aanbodlijnenMaximale omzet berekenen
Het marktevenwichtElasticiteiten introductie
Consumenten en producentensurplusPrijselasticiteit van de vraag deel 1
Pareto efficiëntie en welvaartsverliesPrijselasticiteit van de vraag deel 2 (rekenvoorbeelden)
Marktfalen & overheidsingrijpen met minimumprijsPerfecte inelasticiteit en vraaglijnen
Effect overheidsingrijpen met belastingheffing per product aan producentKruiselingse prijselasticiteit
Opbrengsten bij volkomenconcurrentieInkomenselasticiteit
Kosten bij volkomen concurrentieMarktvormen uitleg (volkomen concurrentie en monopolie)
Break-even point en maximale winst bij constante meeropbrengstenMarktvormen uitleg: monopolistische concurrentie en oligopolie

Ruilen over de tijd
Dit examendomein hoort zowel bij het schoolexamen als bij het eindexamen. De belangrijkste onderwerpen bij dit domein zijn o.a. ruilen over de tijd (intertemporele substitutie), renteberekeningen, begrotingstekort, financieringstekort, staatsschuld, uitkeringen (welvaartsvast, waardevast) en pensioenen (omslagstelsel, kapitaaldekkingsstelsel).

Pensioenen: omslagstelsel en kapitaaldekkingstelsel
Uitkeringen - welvaartsvast en waardevast
Begrotingstekort, financieringstekort en staatsschuld

Samenwerken & Onderhandelen
Dit examendomein hoort zowel bij het schoolexamen als bij het eindexamen. De belangrijkste onderwerpen bij dit domein zijn o.a. speltheorie, simultane spellen, het sequentiële spel, het marktevenwicht, het Nash-evenwicht, gevangenendilemma, constante waarden spel en verzonken kosten.

Speltheorie introductie
Speltheorie: sequentieel spel
Speltheorie - basis simultaan spel: dominante strategie & evenwicht
Gevangenendilemma en Nash evenwicht
Oplossingen gevangenen dilemma & meeliftgedrag
Constante waarde spel en verzonken kosten

Risico & Informatie
Dit examendomein hoort zowel bij het schoolexamen als bij het eindexamen. De belangrijkste onderwerpen zijn risico, verzekeren, averechtse selectie, moreel wangedrag, eigen risico, kosten/opbrengsten/winst van verzekeraars, effecten (o.a. staatsobligaties, bedrijfsobligaties en aandelen), rendement en meer.

Risico introductie
Risico verkleinen: verzekeren
Verzekeraars - opbrengsten, kosten en winst
Verzekeren: averechtse selectie en moreel wangedrag
Oplossingen moreel wangedrag en averechtse selectie

Welvaart & Groei
Dit examendomein hoort zowel bij het schoolexamen als bij het eindexamen. De belangrijkste onderwerpen zijn toegevoegde waarde, het BBP (bruto binnenlands product), het BBI (bruto binnenlands inkomen), welvaart, inkomensverdeling, lorenz curve, belastingensystemen (progressief, degressief en proportioneel/vlaktaks), inkomstenbelasting box 1, aanmerkelijk belang box 2 en vermogensrendementsheffing box 3, economische kringloop (geldkringloop), nationale rekeningen en macro-economische identiteiten.

Bruto Binnenlands Product en toegevoegde waardeBerekenen belasting box 2 en 3 (aanmerkelijk belang en vermogensrendementsheffing)
Bruto Binnenlands InkomenBelastingsystemen en inkomensverdeling
Welvaart in enge zin & ruime zinEconomische kringloop (geldkringloop)
Lorenz curve & inkomensverdelingNationale rekeningen en macro-economische identiteiten
Introductie belastingstelsel (boxenstelsel)Betalingsbalans introductie
Berekenen inkomstenbelasting box 1

Goede tijden, slechte tijden
Dit examendomein hoort zowel bij het schoolexamen als bij het eindexamen. De belangrijkste onderwerpen zijn conjunctuurgolf (hoog- en laagconjunctuur), conjunctuurindicatoren, prijsrigiditeit, loonstarheid, maatschappelijke geldhoeveelheid, omloopsnelheid van het geld, verkeersvergelijking van Fisher, geaggregeerde vraag en aanbod, conjunctuurpolitiek, automatische stabilisatoren, de betalingsbalans (lopende rekening en kapitaalrekening) en wisselkoersen.

Conjunctuurgolf introductieBetalingsbalans voorbeeld uitwerking
Conjunctuur indicatorenBetalingsbalans verandering door inflatie en rente
Oorzaak en effect prijsrigiditeit en loonstarheidWisselkoersen introductie - omrekenen
Verklaring schommelingen conjunctuurWisselkoersen veranderingen (vraag en aanbod)
Verkeersvergelijking van FisherWisselkoersen en de betalingsbalans
ConjunctuurpolitiekWisselkoers systemen - vast en zwevend/flexibel
Automatische stabilisatoren conjunctuurPhillips curve op korte en lange termijn
Betalingsbalans introductie
>
Share
WhatsApp
Email